A información xeral do Observatorio

Protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria. Complexo administrativo San Caetano s/n, 15781, Santiago de Compostela.
Finalidades do tratamento Tratamento dos comentarios ou as suxestións facilitadas.
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén cesións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Boletín

Subscríbase ao boletín

Logo Feder